UCHWAŁA NR LXXVII/2509/2023
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 9 lutego 2023 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla
Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul Wiśniowa 56
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 1 ) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2024 r. Specjalistycznej Poradni
Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem
„OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 poprzez zmianę siedziby na ul. Dzielną 7 w Warszawie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na
Elektronicznej Tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (https://eto.um.warszawa.pl) i na tablicy
informacyjnej Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul Wiśniowa 56.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
( – )

Ewa Malinowska-Grupińska