Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.ppp12.waw.pl Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie pod adresem internetowym www.ppp12.waw.pl .

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-25
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Walczak jwalczak@ppp12.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 636-66-99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 znajduje się w dwóch lokalach, ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa oraz ul. Dzielna 1 lok. 70.

Siedziba Poradni znajduje się na parterze i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sposób dojazdu

Dojścia piesze jest od ulicy Dzielnej.  Należy schodkami znajdującymi się przy budynku Dzielna 1 wejść na górę i za blokiem Dzielna 1 znajduje się budynek Przedszkola Specjalnego nr 208, siedziba Poradni jest z prawej strony budynku i ma osobne wejście.

Do gabinetów w lokalu przy ul. Dzielnej 1 wejście znajduje się od ulicy Dzielnej, klatka 3, domofon nr 70. Wejście do siedziby poradni znajduje się naprzeciwko drzwi wejściowych na klatkę.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe: 

– Plac Bankowy 02: 107, 111, 171, E2, 520, 222

– Metro Ratusz Arsenał 03: 4, 15, 18, 35

– Metro Ratusz Arsenał 10: 160, 20, 13, 190, 23, 26, 4, 28

– Zamenhofa 02: 107

– Nalewki-Muzeum 02: 111, 180

– Nowolipki 05: 17, 33, 41

– Muranów 06: 15, 18, 35

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku oraz przy ul. Dzielnej.  Miejsca parkingowe są przy ulicy Dzielnej. 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główny lokal Poradni (w tym sekretariat) znajduje się przy ul. Dzielnej 1a. Wejście znajduje się na parterze, bez schodów. Podobnie jest w lokalu przy ul. Dzielnej 1.

Budynek głównej siedziby poradni przy ul. Dzielnej 1a  znajduje się w podwórzu, pomiędzy ulicami: Nowolipki, Zamenhofa i Dzielną, na terenie Przedszkola Specjalnego nr 208. Po wejściu na teren przedszkola należy się skierować w prawo, gdzie mieści się jedno wejście z dostępnością dla osób niepełnosprawnych (podjazd, szerokość przejścia powyżej 90 cm, niskie progi). Na ścianie budynku umieszczona jest tablica z napisem Poradnia i strzałka kierująca interesantów w prawo.

Wejście posiada niewielki przedsionek, z którego wchodzi się bezpośrednio do poczekalni.

W poczekalni mieści się jedna toaleta dla interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat poradni znajduje się w korytarzu przy poczekalni z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Dzielnej 1, w budynku mieszkalnym, mieści się druga siedziba poradni. Do budynku powadzą dwa wejścia otwierane za pomocą domofonu (lokal nr 70).  Wejścia do budynku są trudne do zlokalizowania z powodu braku tablicy informacyjnej.  Pierwsze z wejść znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Dzielnej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Po wejściu na klatkę schodową należy skierować się na wprost, gdzie znajduje się oznaczone tablicą informacyjną drzwi wejściowe do poradni. Drugie wejście do budynku przy ul. Dzielnej 1 mieści się od strony podwórka i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody w górę i na dół po wejściu na klatkę schodową). Bezpośrednio z klatki schodowej budynku wchodzi się do poczekalni poradni. W poczekalni mieści się recepcja poradni oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Wejścia do gabinetów specjalistów oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Drzwi wyposażone w klamki i zamki.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma oznaczeń brajlowskich. 

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie. 

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, poprzez tłumacza migowego on-line dostępnego na stronie internetowej Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115: www.warszawa19115.pl. Przy nawiązywaniu połączenia celem ułatwienia załatwienia sprawy prosimy o przygotowanie numeru telefonu do wybranej placówki. 

Lokal posiada oznaczenia ewakuacyjne.