mgr Dominika Bielecka (Dyrektor)

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Karolina Kwiatek (Wicedyrektor)

Karolina Kwiatek – absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Wspiera nauczycieli przedszkolnych w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów odbywających staże w naszej Poradni. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii. Lubi żeglować.

Wicedyrektor Poradni od września 2022r.

Psychologowie

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Katarzyna Borkowska-Stankiewicz

Katarzyna Borkowska-Stankiewicz  – psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka). Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – psycholog, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziców w kompetencjach wychowawczych. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, kompetencji nauczycieli. Współpracuje z wieloma wydawnictwami (m.in. Egmont, Nowa Era) jako ekspert i autorka publikacji. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Brała udział w kilkunastu projektach i grantach naukowych realizowanych w porozumieniu z uczelniami i instytucjami państwowymi (m.in. podnoszenie kompetencji osobistych nauczycieli, pomoc dzieciom z zaburzeniami lękowymi, wpływ karmienia na rozwój psychoruchowy dziecka).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, wspiera rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych z którymi współpracuje.

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Teresa Grąziewicz – Jóźwik – psycholog (Uniwersytet Warszawski.), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła podyplomowe Studia Psychodydaktyki Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rodziców w ich pracy wychowawczej podczas spotkań indywidualnych i na warsztatach „ Wychowywać, ale jak?” Prowadzi również zajęcia rozwijające myślenie twórcze dzieci i młodzieży „Uskrzydlanie”. Jest liderem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”. W ramach współpracy z rożnymi instytucjami prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie twórczości, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności wychowawczych, inteligencji emocjonalnej. Lubi aktywnie spędzać czas wolny, chodzi po górach, żegluje.

mgr Justyna Rokuszewska

Justyna Rokuszewska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe „Diagnoza Kliniczna Dziecka i Rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno – systemowym, prowadzonego przez Fundację „Na szlaku” w Krakowie. (Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci (m.in. „Wykorzystanie Skali IDS w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym”, „Diagnoza inteligencji dzieci z wykorzystaniem dostępnych w Polsce narzędzi diagnostycznych”, „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP w diagnozie funkcjonalnej dziecka w wieku 2 m. ż. – 9 lat”), a także pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom (m.in. „Setting w pudełku” czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”, „Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym”, „Moi rodzice rozwodzą się – praca terapeutyczna z dzieckiem”). Jest członkinią Polskiego towarzystwa Psychologicznego.

W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz psychoterapię dzieci. Udziela pomocy psychologicznej rodzicom i wychowawcom przedszkolnym.

mgr Agnieszka Koczyk

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta , socjoterapeuta , pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie  psychodynamiczno–systemowym atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 868). Uczestnik szkoleń dotyczących psychoterapii dziecka i rodziny min: Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dziecka, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wielu innych. Doświadczenie zdobywała,  współpracując z instytucjami oświatowymi, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,  oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię systemową rodzin i konsultacje dla rodziców. Swoja pracę poddaje systematycznej superrewizji.

mgr Agnieszka Krupa

Agnieszka Krupa – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną, współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Pracuje z dziećmi na etapie przedszkola i szkoły podstawowej.  Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jej pasja: od zawsze muzyka, ukochane miejsce na ziemi: Bieszczady.

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik (pedagog)

mgr Karolina Kwiatek

Karolina Kwiatek – absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Wspiera nauczycieli przedszkolnych w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów odbywających staże w naszej Poradni. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii. Lubi żeglować.

mgr Barbara Malczewska

Barbara Malczewska – psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, doradztwem dla ich rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

mgr Joanna Obojska-Glinicka

Joanna Obojska-Glinicka

mgr Aleksandra Szygendowska

Uzyskała dyplom psychologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecny Uniwersytet Psychospołeczny) w 2004 roku. Odbyła staż zawodowy kliniczny  w zespole terapeutycznym pod opieką superwizora terapii uzależnień Ewy Wojdyłło Osiatyńskiej na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych PLAZA DETOX w Szpitalu Praskim.

Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w 2006 roku. Dodatkowo ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń m.in. do prowadzenia warsztatu profilaktycznego dla młodzieży „Nasze Spotkania” INTRA, „Nie przegraj” FDN , ”Trenerzy Odysei Umysłu” WCIES.

Brała udział w projektach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako psycholog, trener, prelegent. Jest realizatorem warsztatów umiejętności społecznych i profilaktycznych, warsztatów wychowawczych i grup rozwoju osobistego  oraz grup wsparcia.

W Poradni prowadzi konsultacje psychologiczne dla uczniów i  diagnozę, treningi umiejętności społecznych konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

mgr Katarzyna Wesołowska

Katarzyna Wesołowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Wioletta Wojciechowska

Wioletta Wojciechowska psycholog, mediator. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych Integralna Profilaktyka Uzależnień oraz Mediacje w Oświacie. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Poradni prowadzi diagnozę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zajmuje się mediacją i socjoterapią oraz pomocą rodzinom dotkniętym przemocą. Jest członkiem Warszawskiej Sieci Mediatorów Oświatowych.

mgr Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska – Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach i prywatnych gabinetach. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny m.in. Kurs I i II° Integracji Sensorycznej, Metoda Kids Skills- Dam Radę, I° Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka

Katarzyna Dębicka-Zamęcka

mgr Izabella Jabłońska

Izabella Jabłońska – pedagog-terapeuta, logopeda, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej, Studium Logopedyczne oraz różnorodne kursy doskonalenia zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wykonuje badania pedagogiczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej uczniów dyslektycznych ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Lubi dobrą książkę i kino.

mgr Grażyna Pawlik

Grażyna Pawlik  – nauczyciel dyplomowany, ekspert oświaty ds. awansu zawodowego z listy MEN (udział w egzaminach na kolejny stopień awansu zawodowego jako ekspert oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w awansie oraz ich opiekunów), pedagog (diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz porady pedagogiczne), specjalista diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, terapeuta pedagogiczny (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz e-learning), terapeuta EEG Biofeedback, doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych.

Ukończyła: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika; Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w WSSE we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji;  Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych; Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback  w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback, szkolenie Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych – Impuls i Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy oraz Zoofizjoterapię w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Posiada uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.

mgr Marzena Sondej

Marzena Sondej – pedagog-terapeuta, nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (specjalność pedagogika korekcyjna).
Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi”  (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Podyplomowe Studium Logopedii (WSPS) oraz różnorodne kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;  teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block; Metoda Treningu Zdolności Intelektualnych wg B. Markowskiej;  glottodydaktyka (licencja);  dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna;  diagnoza i terapia dyskalkulii).
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej). W swojej pracy stosuje różnorodne metody stymulowania i korygowania rozwoju dzieci, w tym metody komputerowego wspomagania edukacji.

mgr Justyna Walczak

Justyna Walczak – Absolwentka pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną (WSP TWP). Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej (APS) oraz Studium Public Relations & Doradztwa Personalnego na kierunku doradztwo personalne. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci młodszych. Prowadzi przesiewowe badania słuchu i wzroku Platformą Badań Zmysłów oraz diagnozę i trening słuchowy Neuroflow.

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik

mgr Ewa Anuszewska - Kołakowska

Ewa Anuszewska-Kołakowska – mgr pedagogiki specjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta integracji sensorycznej (dwustopniowy kurs PTD – Certyfikat Nr 135), neurologopeda (Studia Podyplomowe „Neurologopedia” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS, Certyfikat Nr PL0169/13).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci młodszych oraz diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego metodą Johansena (JIAS).

Swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi zakresu skutecznej pomocy dziecku z zaburzeniami w komunikacji werbalnej dzieli się ze studentami oraz słuchaczami kursów dokształcających. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców.

Zainteresowania: turystyka górska, kolekcjonowanie staroci, renowacja starych mebli, fotografia.

mgr Anna Wojno

Anna Wojno – mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego (Uniwersytet Warszawski), mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), kurs kwalifikacyjny w zakresie informatyki (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów).

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz konsultacjami dla rodziców.

Interesuje się turystyką górską, literaturą i malarstwem. Bardzo lubi wycieczki rowerowe w nieznane.

mgr Marcelina Klimas

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Bogusława Glińska

 Bogusława Glińska – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. W 1998r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Jest psychologiem z długoletnim doświadczeniem w pracy psychologiczno- terapeutycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym oraz z ich rodzinami.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci w nurcie psychoanalitycznym oraz konsultacje dla rodziców.

Zainteresowania: podróże, książka, film, teatr.

mgr Agnieszka Koczyk

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta , socjoterapeuta , pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie  psychodynamiczno–systemowym atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 868). Uczestnik szkoleń dotyczących psychoterapii dziecka i rodziny min: Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dziecka, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wielu innych. Doświadczenie zdobywała,  współpracując z instytucjami oświatowymi, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,  oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię systemową rodzin i konsultacje dla rodziców. Swoja pracę poddaje systematycznej superrewizji.

mgr Katarzyna Wesołowska

Katarzyna Wesołowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska – Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach i prywatnych gabinetach. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny m.in. Kurs I i II° Integracji Sensorycznej, Metoda Kids Skills- Dam Radę, I° Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska

Agnieszka Truszkowska-Klukowska

mgr Anna Sowińska

Anna Sowińska – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach związanych z PR/marketingiem, tłumaczeniami/grafiką – DTP; jak i z rekrutacją pracowników. W kręgach zawodowych interesuje się m.in. wielokulturowością, orientacją i reorientacją zawodową, diagnozowaniem kompetencji.

Obecnie zajmuje się doradztwem zawodowym dla dorosłych i młodzieży (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz szkoleniem specjalistów m.in. z zakresu metodyki doradztwa zawodowego.

Prywatnie interesuje się projektowaniem biżuterii, tańcem, językami obcymi oraz aktywnym podróżowaniem. Po tysiącach kilometrów spędzonych w drodze, w różnych warunkach uważa, że tak w podróży, jak i w życiu największą wartością są inni ludzie. I to właśnie oni są inspiracją.

lek.med. Bożena Mirosz-Gniadek

Ewa Piecuch

Izabela Tadzik

Anna Mirka

Halina Mikusek

Iwona Jaworska