mgr Dominika Bielecka (Dyrektor)

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Karolina Kwiatek (Wicedyrektor)

Karolina Kwiatek – absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Wspiera nauczycieli przedszkolnych w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów odbywających staże w naszej Poradni. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii. Lubi żeglować.

Wicedyrektor Poradni od września 2022r.

Psychologowie

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Katarzyna Borkowska-Stankiewicz

Katarzyna Borkowska-Stankiewicz  – psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka). Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – psycholog, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziców w kompetencjach wychowawczych. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, kompetencji nauczycieli. Współpracuje z wieloma wydawnictwami (m.in. Egmont, Nowa Era) jako ekspert i autorka publikacji. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Brała udział w kilkunastu projektach i grantach naukowych realizowanych w porozumieniu z uczelniami i instytucjami państwowymi (m.in. podnoszenie kompetencji osobistych nauczycieli, pomoc dzieciom z zaburzeniami lękowymi, wpływ karmienia na rozwój psychoruchowy dziecka).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, wspiera rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych z którymi współpracuje.

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Teresa Grąziewicz – Jóźwik – psycholog (Uniwersytet Warszawski.), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła podyplomowe Studia Psychodydaktyki Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rodziców w ich pracy wychowawczej podczas spotkań indywidualnych i na warsztatach „ Wychowywać, ale jak?” Prowadzi również zajęcia rozwijające myślenie twórcze dzieci i młodzieży „Uskrzydlanie”. Jest liderem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”. W ramach współpracy z rożnymi instytucjami prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie twórczości, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności wychowawczych, inteligencji emocjonalnej. Lubi aktywnie spędzać czas wolny, chodzi po górach, żegluje.

mgr Krystyna Grunduls

Krystyna Grunduls, psycholog (nauczyciel dyplomowany), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, między innymi szkolenia z zakresu zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych (OPTA) oraz Studium Pomocy Psychologicznej PTP (pomaganie w kontaktach indywidualnych, praca z małymi grupami, praca z rodzinami i parami). Jest wieloletnim pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie.

Obecnie w Poradni jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego dotyczącego orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Ściśle współpracuje ze wszystkimi placówkami szkolnictwa specjalnego oraz przedszkolem specjalnym w Dzielnicy Śródmieście i bardzo sobie tę współpracę ceni. Udziela rodzicom porad dotyczących możliwości uzyskania orzeczeń, wykonuje badania psychologiczne dzieci z podległych jej placówek, w tym placówek specjalnych, koordynuje pracę Zespołu Orzekającego.

Pracuje też z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarówno na terenie Poradni jak też w przedszkolu, które ma pod stałą opieką w ramach swoich zawodowych obowiązków, prowadząc między innymi zajęcia stymulujące rozwój dzieci i współpracując z ich rodzicami oraz nauczycielkami z tej placówki.

Poza pracą w Poradni współpracuje stale z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie uzyskała uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności – psycholog.

Lubi muzykę operową, spacery, żeglowanie; bardzo lubi zwierzęta.

mgr Justyna Rokuszewska

Justyna Rokuszewska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe „Diagnoza Kliniczna Dziecka i Rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno – systemowym, prowadzonego przez Fundację „Na szlaku” w Krakowie. (Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyła liczne szkolenia dotyczące metod diagnozy dzieci (m.in. „Wykorzystanie Skali IDS w diagnozie dziecka w wieku przedszkolnym”, „Diagnoza inteligencji dzieci z wykorzystaniem dostępnych w Polsce narzędzi diagnostycznych”, „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP w diagnozie funkcjonalnej dziecka w wieku 2 m. ż. – 9 lat”), a także pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom (m.in. „Setting w pudełku” czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”, „Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym”, „Moi rodzice rozwodzą się – praca terapeutyczna z dzieckiem”). Jest członkinią Polskiego towarzystwa Psychologicznego.

W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz psychoterapię dzieci. Udziela pomocy psychologicznej rodzicom i wychowawcom przedszkolnym.

mgr Agnieszka Koczyk

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta , socjoterapeuta , pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie  psychodynamiczno–systemowym atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 868). Uczestnik szkoleń dotyczących psychoterapii dziecka i rodziny min: Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dziecka, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wielu innych. Doświadczenie zdobywała,  współpracując z instytucjami oświatowymi, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,  oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię systemową rodzin i konsultacje dla rodziców. Swoja pracę poddaje systematycznej superrewizji.

mgr Agnieszka Krupa

Agnieszka Krupa – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną, współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Pracuje z dziećmi na etapie przedszkola i szkoły podstawowej.  Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jej pasja: od zawsze muzyka, ukochane miejsce na ziemi: Bieszczady.

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik (pedagog)

mgr Karolina Kwiatek

Karolina Kwiatek – absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Wspiera nauczycieli przedszkolnych w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów odbywających staże w naszej Poradni. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii. Lubi żeglować.

mgr Dorota Maciejewska

Dorota Maciejewska – psycholog, psychoterapeuta, superwizor.

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, superwizje dla specjalistów.

mgr Anna Malczewska

Anna Malczewska – psycholog kliniczny, neuropsycholog dziecięcy,  specjalista z zakresu diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz terapii dziecka.

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Pracuje z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, w tym Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Zastępowania Agresji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci mających trudności z funkcjonowaniem w sferze emocjonalno – społecznej, adaptacyjne lub wychowawcze.

 Prowadzi warsztaty dla rodziców, na których można dowiedzieć się jak skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zdobyć wiedzę dotyczącą tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka oraz jak lepiej troszczyć się o siebie.

Jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, w ramach której pracuje z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami.

Prowadzi Terapię EEG-Biofeedback, która zwiększa skuteczność funkcjonowania naszego mózgu,  dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane (np. fale mózgowe, napięcie mięśni itp.).

mgr Barbara Malczewska

Barbara Malczewska – psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, doradztwem dla ich rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

mgr Agnieszka Smułkowska

Agnieszka Smułkowska

mgr Joanna Obojska-Glinicka

Joanna Obojska-Glinicka

mgr Ewelina Turska

mgr Aleksandra Szygendowska

Uzyskała dyplom psychologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecny Uniwersytet Psychospołeczny) w 2004 roku. Odbyła staż zawodowy kliniczny  w zespole terapeutycznym pod opieką superwizora terapii uzależnień Ewy Wojdyłło Osiatyńskiej na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych PLAZA DETOX w Szpitalu Praskim.

Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w 2006 roku. Dodatkowo ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń m.in. do prowadzenia warsztatu profilaktycznego dla młodzieży „Nasze Spotkania” INTRA, „Nie przegraj” FDN , ”Trenerzy Odysei Umysłu” WCIES.

Brała udział w projektach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako psycholog, trener, prelegent. Jest realizatorem warsztatów umiejętności społecznych i profilaktycznych, warsztatów wychowawczych i grup rozwoju osobistego  oraz grup wsparcia.

W Poradni prowadzi konsultacje psychologiczne dla uczniów i  diagnozę, treningi umiejętności społecznych konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

mgr Katarzyna Wesołowska

Katarzyna Wesołowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Wioletta Wojciechowska

Wioletta Wojciechowska psycholog, mediator. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych Integralna Profilaktyka Uzależnień oraz Mediacje w Oświacie. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Poradni prowadzi diagnozę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zajmuje się mediacją i socjoterapią oraz pomocą rodzinom dotkniętym przemocą. Jest członkiem Warszawskiej Sieci Mediatorów Oświatowych.

mgr Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska – Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach i prywatnych gabinetach. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny m.in. Kurs I i II° Integracji Sensorycznej, Metoda Kids Skills- Dam Radę, I° Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka

Katarzyna Dębicka-Zamęcka

mgr Izabella Jabłońska

Izabella Jabłońska – pedagog-terapeuta, logopeda, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej, Studium Logopedyczne oraz różnorodne kursy doskonalenia zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wykonuje badania pedagogiczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej uczniów dyslektycznych ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Lubi dobrą książkę i kino.

mgr Grażyna Pawlik

Grażyna Pawlik  – nauczyciel dyplomowany, ekspert oświaty ds. awansu zawodowego z listy MEN (udział w egzaminach na kolejny stopień awansu zawodowego jako ekspert oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w awansie oraz ich opiekunów), pedagog (diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz porady pedagogiczne), specjalista diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, terapeuta pedagogiczny (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz e-learning), terapeuta EEG Biofeedback, doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych.

Ukończyła: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika; Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w WSSE we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji;  Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych; Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback  w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback, szkolenie Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych – Impuls i Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy oraz Zoofizjoterapię w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Posiada uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.

mgr Marzena Sondej

Marzena Sondej – pedagog-terapeuta, nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (specjalność pedagogika korekcyjna).
Ukończyła studia podyplomowe „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi”  (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Podyplomowe Studium Logopedii (WSPS) oraz różnorodne kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;  teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block; Metoda Treningu Zdolności Intelektualnych wg B. Markowskiej;  glottodydaktyka (licencja);  dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna;  diagnoza i terapia dyskalkulii).
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej). W swojej pracy stosuje różnorodne metody stymulowania i korygowania rozwoju dzieci, w tym metody komputerowego wspomagania edukacji.

mgr Justyna Walczak

Justyna Walczak – Absolwentka pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną (WSP TWP). Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej (APS) oraz Studium Public Relations & Doradztwa Personalnego na kierunku doradztwo personalne. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci młodszych. Prowadzi przesiewowe badania słuchu i wzroku Platformą Badań Zmysłów oraz diagnozę i trening słuchowy Neuroflow.

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik

mgr Marta Gaszczyńska-Płuciennik

mgr Ewa Anuszewska - Kołakowska

Ewa Anuszewska-Kołakowska – mgr pedagogiki specjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta integracji sensorycznej (dwustopniowy kurs PTD – Certyfikat Nr 135), neurologopeda (Studia Podyplomowe „Neurologopedia” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS, Certyfikat Nr PL0169/13).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci młodszych oraz diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego metodą Johansena (JIAS).

Swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi zakresu skutecznej pomocy dziecku z zaburzeniami w komunikacji werbalnej dzieli się ze studentami oraz słuchaczami kursów dokształcających. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców.

Zainteresowania: turystyka górska, kolekcjonowanie staroci, renowacja starych mebli, fotografia.

mgr Anna Wojno

Anna Wojno – mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego (Uniwersytet Warszawski), mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), kurs kwalifikacyjny w zakresie informatyki (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów).

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz konsultacjami dla rodziców.

Interesuje się turystyką górską, literaturą i malarstwem. Bardzo lubi wycieczki rowerowe w nieznane.

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r.

mgr Bogusława Glińska

 Bogusława Glińska – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. W 1998r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Jest psychologiem z długoletnim doświadczeniem w pracy psychologiczno- terapeutycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym oraz z ich rodzinami.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci w nurcie psychoanalitycznym oraz konsultacje dla rodziców.

Zainteresowania: podróże, książka, film, teatr.

mgr Agnieszka Koczyk

Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta , socjoterapeuta , pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie  psychodynamiczno–systemowym atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 868). Uczestnik szkoleń dotyczących psychoterapii dziecka i rodziny min: Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dziecka, Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wielu innych. Doświadczenie zdobywała,  współpracując z instytucjami oświatowymi, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,  oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię systemową rodzin i konsultacje dla rodziców. Swoja pracę poddaje systematycznej superrewizji.

mgr Dorota Maciejewska

Dorota Maciejewska – psycholog, psychoterapeuta, superwizor.

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, superwizje dla specjalistów.

mgr Katarzyna Wesołowska

Katarzyna Wesołowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska – Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach i prywatnych gabinetach. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny m.in. Kurs I i II° Integracji Sensorycznej, Metoda Kids Skills- Dam Radę, I° Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Agnieszka Truszkowska-Klukowska

Agnieszka Truszkowska-Klukowska

mgr Anna Sowińska

Anna Sowińska – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach związanych z PR/marketingiem, tłumaczeniami/grafiką – DTP; jak i z rekrutacją pracowników. W kręgach zawodowych interesuje się m.in. wielokulturowością, orientacją i reorientacją zawodową, diagnozowaniem kompetencji.

Obecnie zajmuje się doradztwem zawodowym dla dorosłych i młodzieży (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz szkoleniem specjalistów m.in. z zakresu metodyki doradztwa zawodowego.

Prywatnie interesuje się projektowaniem biżuterii, tańcem, językami obcymi oraz aktywnym podróżowaniem. Po tysiącach kilometrów spędzonych w drodze, w różnych warunkach uważa, że tak w podróży, jak i w życiu największą wartością są inni ludzie. I to właśnie oni są inspiracją.

lek.med. Bożena Mirosz-Gniadek

Katarzyna Masiukiewicz

Ewa Piecuch

Ewa Piecuch

Ewa Piecuch

mgr Joanna Plikus

Izabela Tadzik

Izabela Tadzik

Iwona Jaworska