Statut poradni

STATUT
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 12
w Warszawie, ul. Dzielna 1

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. Nr 223, poz. 1869 ze zm.);
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.199) z późniejszymi zmianami.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 12, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z terenu północnej części Dzielnicy Śródmieście, określanego przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół zamieszkującym na terenie działania Poradni.
 3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie, przy ulicy Dzielnej 1a.
 4. W zależności od potrzeb Poradnia może prowadzić działalność w innych obiektach niż wymienione w ust.za zgodą organu prowadzącego.
 5. Poradnia może posiadać filie.

 

 

Rozdział II. Cele i zadania

 

§ 3

 

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 4

 

1. Do zadań Poradni należy w szczególności:

a) diagnozowanie dzieci i młodzieży mające w szczególności na celu określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu;b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb;
c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

a) diagnozowanie,
b) opiniowanie,
c) orzekanie
d) działalność terapeutyczną,
e) prowadzenie grup wsparcia,
f) prowadzenie mediacji,
g) interwencję kryzysową,
h) działalność profilaktyczną,
i) poradnictwo,
j) konsultacje,
k) działalność informacyjno – edukacyjną.

3. W zakresie diagnozowania i opiniowania Poradnia:

a) prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz związane z doradztwem zawodowym dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym,
b) określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby oraz najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia;
c) bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,
d) zaleca odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
e) orzeka w sprawie nauczania specjalnego i indywidualnego zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.

4. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:

a) prowadzi formy indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz zajęcia socjoterapeutyczne zgodnie z potrzebami dziecka,
b) wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej.
5. W zakresie poradnictwa i konsultacji Poradnia:
a) prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli;
b) udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz informacji rodzicom w zakresie planowania kształcenia i kariery zawodowej oraz wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
6. W zakresie działalności profilaktycznej:
a) prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwoju,
b) prowadzi oddziaływania rozwijające funkcje poznawcze,
c) prowadzi zajęcia psychoedukacyjne mające na celu profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji oraz przekazywania wiedzy związanej ze zdrowiem psychicznym;
d) prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
e) prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych.

 

§ 5

 

 1. Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny oraz nauczycieli.
 2. Celem współpracy z publicznymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi jest realizacja zadań wynikających z aktualnego rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Celem współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli jest zapewnienie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, psychologom i pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych.
 4. Celem współpracy z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny oraz nauczycieli jest kontynuowanie opieki nad klientami i realizowanie wspólnych projektów na rzecz oświaty.

 

 

Rozdział III. Organy i ich kompetencje

 

§ 6

1. Organami Poradni są:
b) Dyrektor,
c) Rada Pedagogiczna.

 

§ 7

 

1. Do kompetencji dyrektora należy:

a) kierowanie Poradnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami;
c) przewodniczenie zebraniom Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał o charakterze stanowiącym,
d) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni oraz organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;
e) dbanie o właściwe warunki pracy i dobrą atmosferę panującą w placówce;
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Z racji pełnienia tej funkcji decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni;

 

§ 8

 

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na prośbę Rady.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy jej Przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
 3. Zebrania Rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku – na rozpoczęcie, półrocze i zakończenie roku szkolnego.
 4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

 

§ 9

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy merytorycznej,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce po zaopiniowaniu ich przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący,
c) opiniowanie organizacji pracy placówki,
d) opiniowanie projektu planu finansowego,
e) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
f) opiniowanie w zakresie powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych w placówce,
g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
h) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

2. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Poradni określa „Regulamin Rady Pedagogicznej”.

 

§ 10

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Pracownicy Poradni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste klientów lub pracowników Poradni.

 

§ 11

 

1. Zasady współdziałania organów Poradni:

a) każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
b) dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 14. ust.1, niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
c) sytuacje konfliktowe między organami Poradni rozstrzygane są pomiędzy stronami sporu na posiedzeniu rady pedagogicznej zwoływanym w celu rozwiązania sporu i prowadzonym pod przewodnictwem Dyrektora Poradni.
d) Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty,
e) w przypadku niemożności rozwiązania sporu Rada Pedagogiczna powołuje mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem jest członek rady pedagogicznej.
f) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, Dyrektor Poradni zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

 

 

Rozdział IV. Organizacja pracy Poradni

 

§ 12

 

 1.  Poradnią kieruje dyrektor.
 2. W Poradni może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.
 3. Poradnia może posiadać filie.

 

§ 13

 

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz pracowników administracji i obsługi. Zadania Poradni mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pracownicy pedagogiczni realizują powierzone zadania na terenie Poradni oraz poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 3. Każdy pracownik Poradni otrzymuje na poszczególne lata szkolne indywidualny zakres stałych obowiązków i dodatkowych zadań do realizacji opracowany przez Dyrektora Poradni. Potwierdzony przez pracownika dokument jest przechowywany w jego aktach osobowych.

 

§ 14

 

Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 15

 

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego Planu Pracy oraz planu finansowego Poradni – w określonym terminie przez organ prowadzący i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące liczby pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin ich pracy oraz inne dane zgodne z aktualnymi wymogami prawa.

 

§ 16

 

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
b) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierające numer porządkowy, o którym mowa w punkcie pierwszym, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;
c) teczki indywidualne badanych klientów, zawierające dokumentację prowadzonych badań i zapis podejmowanych na rzecz klienta działań;
d) dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;
e) księgi protokołów z posiedzeń Zespołu Orzekającego;
f) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1, może być prowadzona także w formie elektronicznej przy spełnieniu warunków określonych obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V: Ochrona danych osobowych

 

§ 17

 

1. Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
2. Dyrektor realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników i współpracowników placówki.
3. Dyrektor sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 i 2, w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r).
4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

§ 18

 

   1. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
   2. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

 

§ 19

 

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 20

 

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

 

§ 21

 

Poradnia używa pieczęci urzędowych okrągłej i podłużnej.

 

§ 22

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych, szczególnie wymienionych  w §1.

 

§ 23

 

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 12.

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 12 czerwca 2018 r.