Zapraszamy na  zajęcia o charakterze psychoedukacyjno – wspierającym dla młodzieży  w wieku 16-19 lat, zamieszkującej w rejonie działania naszej Poradni.

Zajęcia dedykowane są uczniom, u których czas pandemii wraz z okresem dojrzewania niesie ze sobą trudności emocjonalne związane z niską samooceną, zamartwianiem się o przyszłość, małą wiarą w siebie, niską odpornością na stres.

 Celem zajęć będzie poszerzenie wglądu w siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników grupy i ogólna poprawa funkcjonowania w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, wzmacnianie zasobów interpersonalnych.

Zajęcia zaplanowano w 3 spotkaniowym bloku według następującego harmonogramu: soboty: w terminach 29 stycznia,  19 lutego, marzec (termin zostanie ustalony z uczestnikami), w godzinach od 11.00 do 13.15 (razem 9 godzin dydaktycznych) na terenie Poradni, w sali nr 7.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie zapisu na listę dostępną w sekretariacie poradni (numer telefonu  22-636 66 99) w terminie od 17 do 21 stycznia br. a następnie kwalifikacji (22-26 stycznia), polegającej na przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami uczestników (lub pełnoletnich uczestników). Grupa będzie liczyć do sześciu osób.

W pracy zajęciach przewidziane jest wykorzystanie metod związanych z analizą procesu grupowego. Dodatkowo mogą być wykorzystywane metody aktywizujące uczestników tj. psychodrama, burza mózgów, dyskusja, praca w parach, grupkach i indywidualna itp.

 Prowadzący zajęcia – mgr Aleksandra Szygendowska – psycholog Poradni, psychoterapeuta w trakcie III roku szkolenia w nurcie systemowym, trener umiejętności psychologicznych, doradca zawodowy