Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/ppp12/public_html/ppp12_wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5752
Oferta / Działania | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci zgłaszanych przez rodziców i opiekunów
 • diagnoza i ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (w tym dzieci w wieku 0 – 3 lat)
 • wstępne rozpoznanie ryzyka wykorzystania seksuanlengo
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych (współudział w badaniach przesiewowych oraz badania indywidualne w trakcie roku szkolnego)
 • wspomaganie nauczycieli klas I – III w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza trudności emocjonalno-społecznych i adaptacyjnych
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalno – społecznymi, adaptacyjnymi i wychowawczymi
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza logopedyczna
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena(JIAS)
 • diagnoza funkcji wzrokowych metodą Impuls
 • diagnoza socjometryczna grupy
Orzecznictwo
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia pedagogiczna z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci młodszych
 • terapia pedagogiczna w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 • terapia logopedyczna, w tym zajęcia grupowe “Słyszeć – Usłyszeć – Powiedzieć” (SUP) dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich z zakłóceniami w komunikacji, których trudności wynikają przede wszystkim z zaburzeń funkcji słuchowych
 • terapia integracji sensorycznej
 • udział w procesie adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola: (udział w grupowych zajęciach adaptacyjnych oraz indywidualne wspomaganie w procesie przystosowawczym dzieci, rodziców oraz nauczycieli)
 • indywidualne i/ lub grupowe zajęcia ogólnorozwojowe (w tym stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci)
 • indywidualna psychoterapia dziecka
 • terapia rodzinna
 • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się
 • interwencje kryzysowe
 • mediacje konfliktów szkolnych i rodzinnych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena (JIAS)
 • terapia metodą Dr Neuronowski uczniów klas I – III
 • trening słuchowy metodą Neuroflow
 • terapia wzroku metodą Impuls
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • doradztwo zawodowe Oferta_PPP12_Doradztwo zawodowe
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • porady i konsultacje
 • rozmowy terapeutyczne
 • terapia rodzin
 • prelekcje i warsztaty
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych
Wspomaganie wychowawczej i i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych
 • konsultowanie bieżących trudności i problemów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • formułowanie opinii i zaleceń postdiagnostycznych
 • pomoc w konstruowaniu IPET-ów (udzielanie wskazówek merytorycznych)
 • tematyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych – w ramach zgłoszonych potrzeb
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów szkolnych i przedszkolnych w ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia
 • grupa wsparcia dla specjalistów ze szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni
 • grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych
Warszawski Model Wspomagania

Od 1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12

realizuje nowe zadania dotyczące wspomagania szkół i placówek oświatowych w ramach

Warszawskiego Modelu Wspomagania,

we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Sieci współpracy i samokształcenia są jedną z form wsparcia dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów) w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Więcej informacji nt. Warszawskiego Modelu Wspomagania:

http://www.wcies.edu.pl/2014-04-22-08-18-03

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

zaprasza

do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni, tel. 22 636 66 99

 • Wymiana dobrych praktyk terapeutów pedagogicznych i pedagogów

Zapraszamy terapeutów pedagogicznych i pedagogów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr M. Sondej

 • Wymiana dobrych praktyk logopedów

Zapraszamy logopedów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr E. Anuszewska-Kołakowska

Wars i Sawa

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

 

Od 2008 r. w Warszawie działa  Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa,

którego celem jest poszerzenie i pogłębienie oferty dla uczniów zdolnych, obejmującej m.in. stworzenie warszawskiego programu wczesnego wykrywania i wspomagania uzdolnień uczniów.

W każdej Poradni powołany jest psycholog – lider do spraw dzieci zdolnych, którego zadaniem jest m. in. wspieranie szkół w realizacji zadań programu oraz indywidualne konsultacje z rodzicami, dziećmi  i młodzieżą.

 

Jak się zgłosić?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

liderem programu jest psycholog

 

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

(tel. 22 636 66 99).

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu działania Poradni.

 

 

 

 

Więcej informacji:

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/wswu/filozofia_wis.pdf

https://www.wcies.edu.pl/publikacje/ciekawe-linki

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/o-programie/4815-lista-szkol-nalezacych-do-warszawskiej

E-learning

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca dysleksję i/lub dysortografię) i ich celem jest:

 • doskonalenie umiejętności czytania (w tym rozumienia treści czytanych tekstów),
 • poprawa funkcjonowania analizatorów wzrokowego i słuchowego,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
 • doskonalenie umiejętności manualnych/grafomotorycznych.

Zajęcia odbywają się głównie w trybie online (tylko kilka zadań należy wykonać i przynieść do Poradni na zakończenie kursu – termin będzie podany na bieżąco). Praca w takim trybie wymaga samodyscypliny – osoby, które nie będą systematycznie realizowały zadań będą wykreślane z kursu.

W celu dokonania zapisu należy ze strony internetowej Poradni (ppp12.waw.pl) pobrać „Kontrakt” oraz „Zasady uczestnictwa w kursie online”. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami, wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego należy  dostarczyć do sekretariatu Poradni.

Osoby prowadzące kurs: mgr Justyna Walczak, mgr Grażyna Pawlik

Oferta kierowana jest wyłącznie do uczniów szkół znajdujących się na terenie działania naszej Poradni.