Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza i ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (w tym dzieci w wieku 0 – 3 lat) oraz wsparcie w diagnozie gotowości szkolnej
 • wstępne rozpoznanie ryzyka wykorzystania seksualnego
 • diagnoza trudności emocjonalno-społecznych, wychowawczych i adaptacyjnych oraz dysharmonii rozwojowych
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w zakresie specyficznych trudności            w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza logopedyczna
 • wstępna diagnoza psychologiczna funkcjonowania dzieci z podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej oraz z podejrzeniem spektrum autystycznego
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena(JIAS) oraz badania diagnostyczne z wykorzystaniem platformy metodą Neuroflow
 • diagnoza funkcji wzrokowych metodą Impuls
 • diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej Oferta_PPP12_Doradztwo zawodowe
Orzecznictwo
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia pedagogiczna w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • udział w procesie adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola: (udział w grupowych zajęciach adaptacyjnych oraz indywidualne wspomaganie w procesie przystosowawczym dzieci, rodziców oraz nauczycieli)
 • indywidualne i/ lub grupowe zajęcia ogólnorozwojowe (w tym stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci młodszych),
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z klas I-III (cały rok szkolny)
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (II semestr) połączony z warsztatem umiejętności dla rodziców (I semestr)
 • zajęcia grupowe „za 5 minut 18-tka” dla młodzieży (wzmacniające poczucie wartości z elementami rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych)
 • indywidualna psychoterapia dziecka
 • terapia psychologiczna
 • interwencje kryzysowe
 • mediacje konfliktów szkolnych i rodzinnych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena (JIAS)
 • terapia metodą Dr Neuronowski uczniów klas I – III
 • trening słuchowy metodą Neuroflow
 • terapia wzroku metodą Impuls
 • doradztwo zawodowe Oferta_PPP12_Doradztwo zawodowe
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • porady i konsultacje
 • rozmowy terapeutyczne
 • mediacje i negocjacje rodzinne
 • terapia rodzin
 • wykłady i warsztaty psychoedukacyjne z elementami Treningu Umiejętności Wychowawczych
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych z wykorzystaniem metody Kręgi Naprawcze
 • oferta spotkań, wykładów i warsztatów doradcy zawodowego dla rodziców
Wspomaganie wychowawczej i i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych
 • konsultowanie bieżących trudności i problemów w pracy dydaktycznej i wychowawczej w trakcie dyżurów na terenie placówek
 • rozwiązywanie konfliktów w oparciu o metodę Kręgi Naprawcze,
 • mediacje i negocjacje szkolne
 • formułowanie opinii i zaleceń postdiagnostycznych
 • pomoc w konstruowaniu IPET-ów (udzielanie wskazówek merytorycznych)
 • tematyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych – w ramach zgłoszonych potrzeb lub propozycji pracowników Poradni (w tym oferta spotkań doradcy zawodowego dla szkół)
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów szkolnych i przedszkolnych w ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia (online)
 • superwizje i grupy wsparcia dla nauczycieli i specjalistów szkolnych i przedszkolnych  (w kontakcie indywidualnym lub online, w ramach zgłoszonych przez pracowników placówek potrzeb)
 • Akademia Młodego Nauczyciela „Jak działa młody mózg?” – wykłady dla nauczycieli przedszkolnych, z małym stażem zawodowym, z obszaru najnowszej wiedzy neurobiologicznej i psychologicznej (online)
Warszawski Model Wspomagania

Od 1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12

realizuje nowe zadania dotyczące wspomagania szkół i placówek oświatowych w ramach

Warszawskiego Modelu Wspomagania,

we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Sieci współpracy i samokształcenia są jedną z form wsparcia dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów) w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Więcej informacji nt. Warszawskiego Modelu Wspomagania:

http://www.wcies.edu.pl/2014-04-22-08-18-03

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

zaprasza

do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni, tel. 22 636 66 99

 • Wymiana dobrych praktyk terapeutów pedagogicznych i pedagogów

Zapraszamy terapeutów pedagogicznych i pedagogów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr M. Sondej

 • Wymiana dobrych praktyk logopedów

Zapraszamy logopedów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr E. Anuszewska-Kołakowska

Wars i Sawa

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

 

Od 2008 r. w Warszawie działa  Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa,

którego celem jest poszerzenie i pogłębienie oferty dla uczniów zdolnych, obejmującej m.in. stworzenie warszawskiego programu wczesnego wykrywania i wspomagania uzdolnień uczniów.

W każdej Poradni powołany jest psycholog – lider do spraw dzieci zdolnych, którego zadaniem jest m. in. wspieranie szkół w realizacji zadań programu oraz indywidualne konsultacje z rodzicami, dziećmi  i młodzieżą.

 

Jak się zgłosić?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

liderem programu jest psycholog

 

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

(tel. 22 636 66 99).

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu działania Poradni.

Więcej informacji:

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/wswu/filozofia_wis.pdf

https://www.wcies.edu.pl/publikacje/ciekawe-linki

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/o-programie/4815-lista-szkol-nalezacych-do-warszawskiej