ORZECZNICTWO – AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Informujemy, że od 1 września 2022 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej     nr 12, zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, działa zespół orzekający w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Śródmieście (rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, nr 11 i nr 12) oraz dzieci zamieszkałych w tej dzielnicy, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

W sprawie procedury wydania orzeczeń o kształceniu specjalnym oraz opinii                    o wczesnym wspomaganiu rozwoju ze względu na w/w niepełnosprawności prosimy o kontakt z psychologiem współpracującym z placówką, do której uczęszcza dziecko (teren działania Poradni nr 12 – https://www.ppp12.waw.pl/placowki/) lub                       z wyznaczonym psychologiem Poradni, jeśli placówka należy do terenu działania pozostałych dwóch Poradni:

  • dzieci młodsze zamieszkałe w dzielnicy Śródmieście, nie uczęszczające do żadnej placówki –  mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – mgr Joanna Obojska – Glinicka
  • uczniowie szkół podstawowych klasy I-III – mgr Agnieszka Smułkowska
  • uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII – mgr Aleksandra Szygendowska
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych – mgr Wioletta Wojciechowska.

Osoba składająca wniosek o wydanie orzeczenia (rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń) dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niezbędne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego oraz opinii ze szkoły/przedszkola. Opcjonalnie można dołączyć wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych wykonanych poza nasza Poradnią.

W zakładce druki do pobrania/orzecznictwo zamieszczamy stosowne druki. Link Pobierz