OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA  ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:

Administratorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 w Warszawie, ul. Dzielna 1a, reprezentowana przez dyrektora, która przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Kontakt tel. 22 6366699 adres email sekretariat@ppp12.waw.pl

Dane gromadzone i przetwarzane są trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska tel. 604270401

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE (nie dotyczy umów o pracę)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako RODO, informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa, telefon kontaktowy 22 636-66-99, 22 636-91-99, adres email: sekretariat@ppp12.waw.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401
 3. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne
  w celu zawarcia i realizacji umowy.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane  uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).