Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

1. Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca dysleksję
i/lub dysortografię) i dotyczą:

 doskonalenia umiejętności czytania (w tym rozumienia treści czytanych tekstów),
 poprawy funkcjonowania analizatorów wzrokowego i słuchowego,
 doskonalenia umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
 doskonalenia umiejętności manualnych/grafomotorycznych.

2. Zajęcia odbywają się głównie w trybie online (kilka zadań należy wykonać i przynieść
do Poradni na zakończenie kursu – termin będzie podany na bieżąco). Praca w takim trybie wymaga samodyscypliny – osoby, które nie będą systematycznie realizowały zadań będą wykreślane z kursu.

3. W celu dokonania zapisu należy ze strony internetowej Poradni pobrać „Kontrakt” oraz „Zasady uczestnictwa w kursie online w zakresie terapii pedagogicznej”. Należy zapoznać się z tymi dokumentami. Wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do Poradni.

4. Osoby prowadzące kurs: mgr Justyna Walczak, mgr Grażyna Pawlik

5. Oferta kierowana jest wyłącznie do uczniów szkół znajdujących się na terenie działania naszej Poradni.