Statut poradni

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 12

w Warszawie, ul. Dzielna 1a

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów:

1)  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),

2)  ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami),

3)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. U. z 2013 r., poz.199).

 

§ 2

Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. Dzielnej 1a.

 

§ 3

 Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 5

Teren działania Poradni (północna część Dzielnicy Śródmieście) jest określany przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 6

Klientami Poradni są dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych mających swoją siedzibę na terenie działania Poradni, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele oraz dzieci nie uczęszczające do placówek, ale mieszkające na terenie działania Poradni. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może realizować swoje zadania także wobec klientów nie spełniających powyższych kryteriów.

 

§ 7

 Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania.

 

 

Rozdział II. Cele i zadania

§ 8

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 9 

 1. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)  w zakresie działalności diagnostycznej – prowadzenie odpowiednich badań dzieci i młodzieży zmierzających do określenia ich poziomu rozwoju, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych oraz wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy z ich rodzicami i nauczycielami;

2)  w zakresie działalności terapeutycznej – prowadzenie różnych form terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychoterapii i socjoterapii w stosunku do dzieci i  młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz służenie wsparciem i pomocą merytoryczną terapeutom zatrudnionym w terenowych  placówkach.

3)  w zakresie doradztwa – prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, szczególnie dotyczącego przebiegu i  planowania kariery szkolnej i zawodowej, rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz problemów wychowawczych;

4)  w zakresie pracy profilaktycznej – wspomaganie rodziny i placówek oświatowych w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych; rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; upowszechnianie idei zdrowego trybu życia; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;

5)  w zakresie działalności edukacyjnej – prowadzenie różnych form psychoedukacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz innych osób współtworzących środowisko wychowujące, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.

2. Poradnia realizuje swoje zadania również poprzez opiniowanie, prowadzenie zespołu orzekającego, poradnictwo, konsultacje, organizowanie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencje kryzysowe, działalność informacyjno-szkoleniową i inne formy uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego.

 

§ 10

1) Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pracującymi  na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny oraz nauczycieli.

2) Celem współpracy z publicznymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi jest realizacja zadań wynikających z aktualnego rozporządzenia w  sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3) Celem współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli jest zapewnienie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, psychologom i pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych.

4) Celem współpracy z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny oraz nauczycieli jest kontynuowanie opieki nad klientami i realizowanie wspólnych projektów na rzecz oświaty.

 

Rozdział III. Organy i ich kompetencje

§ 11

1. Organami Poradni są:

      1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna.

 

§ 12

1.  Do kompetencji dyrektora należy:

1) kierowanie Poradnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami;

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał o  charakterze          stanowiącym;

4) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni oraz  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi  Poradni;

5) dbanie o właściwe warunki pracy i dobrą atmosferę panującą w placówce;

6)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Z racji pełnienia tej funkcji decyduje w sprawach:

1)  zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;

3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń,  nagród i innych wyróżnień dla pracowników  Poradni;

 

§ 13

1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na prośbę Rady.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy jej Przewodniczącego, na  wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię  lub  co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

3. Zebrania Rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy  razy w roku – na rozpoczęcie, półrocze i zakończenie roku szkolnego.

4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

 

§ 14

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     1) przygotowanie i uchwalanie statutu  Poradni lub jego zmian;

2) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

4) ustalanie form doskonalenia zawodowego pracowników;

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram pracy i przydział stałych obowiązków dla poszczególnych pracowników;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Poradni w sprawach dotyczących przydziału nauczycielom stałych obowiązków i dodatkowych zadań.

3. Rada Pedagogiczna może także:

1) rozpatrywać, na wniosek zainteresowanych stron, spory między pracownikami lub pracownikiem a dyrektorem;

2) występować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora.

 

§ 15

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

2.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Pracownicy Poradni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na  posiedzeniach Rady Pedagogicznej jeśli dotyczą one dóbr osobistych pracowników lub klientów Poradni.

 

§ 16

1. Zasady współdziałania organów Poradni:

1) każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)  dyrektor wstrzymuje realizowanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący;

 

§ 17

W Poradni działa Zespół Mediacyjny powołany przez Radę Pedagogiczną i mający za zadanie pomoc w mediacyjnym rozwiązywaniu sporów między pracownikami oraz między pracownikami i dyrektorem.

 

 

Rozdział IV. Organizacja pracy Poradni

§ 18

1.  Poradnią kieruje dyrektor.

2. W Poradni może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.

3. Poradnia może posiadać filie.

 

§ 19

1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych:  psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz pracowników administracji i obsługi. Zadania Poradni mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pracownicy pedagogiczni realizują powierzone zadania na terenie Poradni oraz poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w  środowisku rodzinnym dzieci i  młodzieży.

3.  Każdy pracownik Poradni otrzymuje na  poszczególne  lata  szkolne indywidualny zakres stałych obowiązków i dodatkowych zadań do realizacji opracowany przez dyrektora Poradni. Potwierdzony przez pracownika dokument jest przechowywany w jego aktach         osobowych.

4. Zakres zadań realizowanych przez pracowników Poradni w przedszkolach, szkołach i  placówkach jest zawarty w harmonogramach współpracy z poszczególnymi typami   placówek,  które stanowią załącznik do rocznego  Planu Pracy Poradni.

 

§ 20

Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na  zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 21

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego Planu  Pracy  oraz  planu finansowego  Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku  i  zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące liczby pracowników Poradni, w tym  pracowników  zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin ich pracy oraz inne dane zgodne z aktualnymi wymogami prawa.

 

§ 22

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

    1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z  pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierające numer porządkowy, o którym mowa w punkcie pierwszym, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

3) teczki indywidualne badanych klientów, zawierające dokumentację prowadzonych badań i zapis podejmowanych na rzecz klienta działań;

4) dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;

5) księgi protokołów z posiedzeń Zespołu Orzekającego;

6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1, może być prowadzona także w formie elektronicznej  przy spełnieniu warunków określonych obowiązującymi przepisami.

 

              Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 23

Poradnia  jest  jednostką  budżetową  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych przez odrębne przepisy.

§ 24

     Poradnia używa pieczęci urzędowych okrągłej i podłużnej.

 

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych, szczególnie wymienionych  w §1.

 

§ 26

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-    Pedagogicznej nr 12.

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 1 lipca 2013 r.,

obowiązuje od 1.07.2013 r.