OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Warszawa, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA
ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej
RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej Nr 12 z siedzibą w Warszawie przy ul.
Dzielnej 1a, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i
statutowych.
Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust.
2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji
Oświatowej.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15
RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Felińska
tel. 604270401

ADMINISTRATOR

Dominika Bielecka