Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci zgłaszanych przez rodziców i opiekunów
 • diagnoza i ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (w tym dzieci w wieku 0 – 3 lat)
 • diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego
 • ocena gotowości szkolnej
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych (współudział w badaniach przesiewowych oraz badania indywidualne w trakcie roku szkolnego)
 • wspomaganie nauczycieli klas I – III w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza trudności emocjonalno-społecznych i adaptacyjnych
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • wspomaganie nauczycieli klas I – III w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalno – społecznymi, adaptacyjnymi i wychowawczymi
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza logopedyczna
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku z wykorzystaniem Platformy do Badań Zmysłów
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena(JIAS)
 • diagnoza socjometryczna grupy
Orzecznictwo
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia pedagogiczna z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci młodszych
 • terapia pedagogiczna w formie e-learning dla uczniów  szkół ponadpodstawowych
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • udział w procesie adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola: (udział w grupowych zajęciach adaptacyjnych oraz indywidualne wspomaganie w procesie przystosowawczym dzieci, rodziców oraz nauczycieli)
 • indywidualne i/ lub grupowe zajęcia ogólnorozwojowe (w tym stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci)
 • indywidualna psychoterapia dziecka
 • terapia rodzinna
 • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się
 • interwencje kryzysowe
 • mediacje konfliktów szkolnych i rodzinnych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena (JIAS)
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole i w rodzinie metodą Kręgów Naprawczych
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7- 8 lat
 • doradztwo zawodowe (szczegółowe informacje.pdf)
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • porady i konsultacje
 • rozmowy terapeutyczne
 • prelekcje i warsztaty
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych
Wspomaganie wychowawczej i i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych
 • konsultowanie bieżących trudności i problemów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • formułowanie opinii i zaleceń postdiagnostycznych
 • pomoc w konstruowaniu IPET-ów (udzielanie wskazówek merytorycznych)
 • tematyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych
 • warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć adaptacyjnych,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla personelu pomocniczego placówek oświatowych
 • kontynuowanie i podtrzymywanie celów i idei kampanii „Dziecko wobec cywilizacji” w ramach dobrych praktyk oraz standartowych działań wynikających z opieki psychologicznej nad placówką
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów szkolnych i przedszkolnych w ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia
Warszawski Model Wspomagania

Od 1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12

realizuje nowe zadania dotyczące wspomagania szkół i placówek oświatowych w ramach

Warszawskiego Modelu Wspomagania,

we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Sieci współpracy i samokształcenia są jedną z form wsparcia dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów) w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Więcej informacji nt. Warszawskiego Modelu Wspomagania:

http://www.wcies.edu.pl/2014-04-22-08-18-03

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

zaprasza

do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni, tel. 22 636 66 99

 • Wymiana dobrych praktyk terapeutów pedagogicznych i pedagogów

Zapraszamy terapeutów pedagogicznych i pedagogów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr M. Sondej

 • Wymiana dobrych praktyk logopedów

Zapraszamy logopedów z rejonu działania Poradni.

Koordynator sieci: mgr E. Anuszewska-Kołakowska

Wars i Sawa

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

 

Od 2008 r. w Warszawie działa  Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa,

którego celem jest poszerzenie i pogłębienie oferty dla uczniów zdolnych, obejmującej m.in. stworzenie warszawskiego programu wczesnego wykrywania i wspomagania uzdolnień uczniów.

W każdej Poradni powołany jest psycholog – lider do spraw dzieci zdolnych, którego zadaniem jest m. in. wspieranie szkół w realizacji zadań programu oraz indywidualne konsultacje z rodzicami, dziećmi  i młodzieżą.

 

Jak się zgłosić?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

liderem programu jest psycholog

 

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

(tel. 22 636 66 99).

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu działania Poradni.

 

 

 

 

Więcej informacji:

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/wswu/filozofia_wis.pdf

https://www.wcies.edu.pl/publikacje/ciekawe-linki

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/o-programie/4815-lista-szkol-nalezacych-do-warszawskiej

E-learning

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 1. Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca dysleksję
  i/lub dysortografię) i dotyczą:

 

 • doskonalenia umiejętności czytania (w tym rozumienia treści czytanych tekstów),
 • poprawy funkcjonowania analizatorów wzrokowego i słuchowego,
 • doskonalenia umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
 • doskonalenia umiejętności manualnych/grafomotorycznych.

 

 1. Zajęcia odbywają się głównie w trybie online (kilka zadań należy wykonać i przynieść
  do Poradni na zakończenie kursu – termin będzie podany na bieżąco). Praca w takim trybie wymaga samodyscypliny – osoby, które nie będą systematycznie realizowały zadań będą wykreślane z kursu.

 

 1. W celu dokonania zapisu należy ze strony internetowej Poradni pobrać „Kontrakt” oraz „Zasady uczestnictwa w kursie online w zakresie terapii pedagogicznej”. Należy zapoznać się z tymi dokumentami. Wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do Poradni.

 

 1. Osoby prowadzące kurs: mgr Justyna Walczak, mgr Grażyna Pawlik

 

 1. Oferta kierowana jest wyłącznie do uczniów szkół znajdujących się na terenie działania naszej Poradni.